inprimatu
Sendia
Izenburua:
Sendia
Sinadura:
Roman Irigoien
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Irigoien, Roman

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1962
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1962 III-IV Esku-azalak
Orrialdea:
22-25

Sendia

 

Roman Irigoien

 

                     I

 Lagunekin bildu-ta egiten dedanean

 atsegiñezko jardun-aldia;

 lanean mendiz-mendi edo erreka zear,

 bai goibel dala, bai eguzkia,

 eta ni arnas estu ta eztarriko legor

 ta arpegi izerdiz busti-bustia;

 jolasean nekeak uzten ditudanean

 ta nigan arki indar berria;

 naiz estuasunean, naiz lasaitasunean;

 osasun-bete edo eria;

 elizan belauniko jartzean ta Jauna'ri

 apalki egin nere eskaria...

 biotzaren txokorik goxo-maitienean

 daramakit nik beti sendia.

 

                     II

 Altza'n, eliza baiño beraxeago dago

 «Donosti-alde», etxe txukuna,

 Jaungoikoak ezkontza gurea onespendu

 eta kabitzat artu genduna.

 Atea irikitzean, bertaraño datorkit

 an barruko poz ta maitasuna:

 Benedi, emazte on, zintzo ta langilleak

 etxe guztian zabaltzen duna.

 Kabi ontan bost seme ta alabatxo ditugu,

 bost izar, gure alaitasuna;

 bostak —eskerrak, Jauna!— eder eta mardulak,

 bata bestea bezin kuttuna.

 Gure etxe txiki ontan Jesus degu errege,

 aurtxoak leia ta ondasuna.

 

                     III

 Eguneroko nere lanak egin ondoren

 etxeratzean illunabarrez,

 buruausteak eta lanak atean utzi,

 aztu nekeak, eta poz-pozez

 nigan gizon berria esnatzen da emazte

 ta txikitxoen arrera onez.

 Etxea ta nereak ditut, egarrituak

 iturburuko ur garbia lez...

 Etxean eta nereen artean arki oi det

 alaitasuna bete-ta gañez...

 Etxean eta nereen artean, atsedena

 ta pake ederra gau ta egunez...

 Etxean ta nereen artean...: zerupean

 nik naiagorik... ezertxo ere ez!

 

                     IV

 Emaztea... Itz bakar au esatearekin

 nere barrua nola alaitzen dan...

 Ene biotzak zenbat ikasi dun beratzaz...

 Aoak ezin, ordea, esan...

 Benedi: ezagutu zindudan egunetik

 gizon berria jaio zan nigan.

 Ama iil aurtxo nintzala, ta beti bizitu naiz

 bere gozoa jakin naiean.

 Orain gure aurtxoei diezun maite-eztiak

 erakusten dit zein aundia zan.

 Zearo sinisturik nago amak zerutik

 jarri zindula nere bidean,

 bera neretzat zer zan zugan nik ikasiaz

 biotz-biotzez maite dezadan.

 

                     V

 Etxea beteten dun emaztea nerea,

 aukeran ere oberik ezin.

 Bera izandu da nere gaztaroko ametsak

 egi osotan biurtzeko din.

 Maitasuna elburu duala, burua argi,

 arpegia alai, eskuak arin,

 batean ta bestean gelditu gabe dabil

 kuttun gaitunai nundik on egin.

 Orain sukaldeko lan, joste edo garbiketak,

 gero aurtxoak alaitzeko ipuin...

 bere zorioretan arkitzeko aski du

 gu zoriontsu izanarekin.

 Ez da arritzeko bada emaztea izatea

 etxeko biotz danen erregin.

 

                     VI

 Gure loretegiko txortarik ederrena

 bost larroseko aurtxo taldea.

 Aurtxo zoragarria: lurreko aingerua,

 gure jostallu, gure jabea;

 ekaitz ta urteen indarrez igartzera doazen

 zugaitzen puja berri ezea;

 berez bi notin diran aurtxoen gurasoak,

 aurragan biok bat egitea;

 ustez betiko galdu zitzaigun aurtzaroa

 orain berriro guganatzea

 ta gure eskuetatik gizon ta andre egiteño

 bide onetik eramatea.

 Maitasunez sortua ta maitasun-iturri,

 maiterik ba'da, aurra maitea...

 

                     VII

 Lanak egin ondoren etxera biurtzean

 ta sukaldean alkartu denak,

 umeak dabilzkiten jolas eta kontuak

 ditut nik jairik egokienak.

 Igo belaunetara ta lepoa estutuz,

 neretzat laztan eztitsuenak.

 Eta gero, ipui-zale, baten eskea agertzen

 duten artean iru zarrenak,

 Arantzatxo, arretaz danoi begira, abesten

 erakus nairik dakizkienak,

 ta bular-asekada ondoren Juan Maritxo'n

 pozezko irri-par berezienak

 nere izaera zenbat argitzen, ezin jakin

 «aita» nork deitu ez dituztenak.

 

                     VIII

 Ta etxean dedala emazte on, maitale,

 lanean gutxi bezela azkarra;

 etxean, naigabeak aztuazten dizkidan

 seme alaba talde jatorra;

 etxean baita ere emazteak eta nik

 gure lenengo egin-bearra

 nai ba'degu berengan piztutzen degun egi

 eta oitura onen txingarra

 Goiko laguntzarekin aurrerantz biurtzea

 Kristo'ganako maitasun-garra;

 ta gaurko txorta eder au biar izatea

 gorputzez sendo, gogoz azkarra,

 nola ez det etxea bereziki maiteko,

 nola izango ez naiz ni «gu'tarra»...?

 

 


inprimatu