inprimatu
Izazu nitzaz cupira
Izenburua:
Izazu nitzaz cupira
Sinadura:
Bizkarrondo Ureña, Indalezio (Bilintx, Vilinch)
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Bizkarrondo, Indalezio

Argitalpena:
Argia.
Urtea:
1935
Argitalpenaren urtea:
15
Alea:
732.zk.
Orrialdea:
5

Izazu nitzaz kupira

 

Bilintx

 

 Loriak udan intza bezela

 maite det dama gazte bat

 ari ainbeste nai diyotanik

 ez da munduan beste bat.

 Iñoiz edo bein pasatzen badet

 ikusi gabe aste bat

 biyotz guztiya banatutzen zait

 alako gauza triste bat.

 

 Neskatxa gazte pare gabia

 apirilleko arrosa,

 izarra bezin dizdizaria,

 txoriya bezin airosa.

 Oraintxen baño gusto geyago

 nik ezin nezake goza,

 zorionian ikusten zaitut,

 ¡nere biyotzak au poza!

 

 ¿Ez aldirazu antzik ematen

 nik zaitudala nayago

 ¡ai! mariñelak gau illunian

 izarra baña geyago?

 Nere onduan zauzkatalako

 pozez zoraturik nago

 zu ikustiak alegratu nau

 triste neguan lenago.

 

 Nik ainbat iñork nai dizunikan

 ¡arren! ez zazula uste

 nere begiyak beren aurrian

 beti desio zaituzte.

 Eguzkirikan ikusi gabe

 txoriya egoten da triste

 ni ez nau ezerk alegratutzen

 zu ikustiak ainbeste.

 

 Arpegi fiña gorputza berriz

 ez dago zer esanikan

 izketan ere grazi ederra

 ezer ez dezu txarrikan.

 Mundu guztiya miratuta-re

 zu bezelako damikan,

 agiyan izan liteke baño,

 ez det sinisten danikan.

 

 Nere betiko pentsamentuba

 nere konsolagarriya,

 zu gabetanik ezin bizi naiz,

 esaten dizut egiya.

 Zu baziñake arbola eta

 ni baldin banitz txoriya,

 nik zu ziñaken arbol artantxen

 egingo nuke kabiya.

 

 Amoriyoak nere biotza

 zureganuntza darama

 erri guziyan zeren daukazun

 neskatx bikañaren fama.

 Beste fortunik mundu onetan

 ez det desiatzen dama,

 aur batek berak izan gaitzala

 ni aita ta zu ama.

 

 Falta duberiak logratutzeko

 itz egitea txit on du.

 eta nik ere sayatu biat

 ote gindezken konpondu.

 Gaur nagon bezin atrebitua

 sekulan ez naiz egondu

 argatik golpez galdetzen dizut

 nerekin naizun ezkondu.

 

 Ezkoridutziak izan bear du

 Preziso gauza txarren bat

 ala esaten ari zait beti

 nere konsejatzalle bat.

 Alaxen ere aren esanak

 oso utzirik alde bat,

 ongi pozikan artuko nuke

 zu bezelako andre bat.

 

 Zerorrek ere ondi dakizu

 aspaldi ontan nagola

 zuregatikan penak sufritzen

 ¡baña ordia au nola!

 Alaxen ere nigana ezin

 bigundu zaitut iñola.

 Ni zuretzako argizaya naiz

 zu neretzako marmola.

 

 Nere biyotza urtzen dijoa

 eta ez da misteriyo,

 penaren kargak estutu eta

 zumua kendutzen diyo.

 Begiyak dauzkat gau eta egun

 egiñikan bi erriyo

 ¡beti negarra dariyotela

 zu zerala meriyo!

 

 Zu zeralako meriyo baldin

 juaten banaiz lur azpira

 gero damuba eta maikuak

 alperrik izango dira.

 Bein joan ezkero oyen birtutez

 berriz ez niteke jira

 ori gertatu baño lenago

 ¡izazu nitzaz kupira!

 


inprimatu