inprimatu
Etxahun'en bertsoak gipuzkeraz
Izenburua:
Etxahun'en bertsoak gipuzkeraz
Sinadura:
Etxahun / Jon Etxaide
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Etxahun"c" (Barkoxe)

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1964
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1964 I-II Etorkia
Orrialdea:
103-127

Etxahun'en bertsoak gipuzkeraz emanik

 

Aldapeko

 

Bi ama-alhaba

 

                     I

 Barkoxe'n ba-dira bi ama-alhaba:

 Algarri segretian khuntatzen ardura,

 Haiek uste gabe, heltu beha zena,

         Etxaun xaharra!

 

 Barkoxe'n be-dirade bi ama-alaba:

 Alkarrekin ba-dute beti zer esana.

 Aiek pentsatu gabe urbiltzen da ara,

         Etxahun zaharra.

 

                     II

 Alhaba amari zen erraiten ari:

 Mündi' ari zitatüt trüfaz bethi eni,

 Erraiten beteitade: tou pay qu'ey tou payre (1).

         Zer othe da hori?

 

 Alabak amari bart zion txit asarre:

 Mundua ari zait neri burla eta parre,

 Esaten baitidate: tou pay pu'ey tou payre.

         Orrek nau ni erre.

 

                     III

 Auxilik alhaba! Hori dün mardalla

 Hitzaz oküpü ondun, hil ziña senharra.

 Hamar hilabeten büin, hi jin haren haurra,

         Hirur hortzekila!

 

 Ago ixilik, alaba, ez ori sinetsi!

 Senarrak il aurretik aurdun nindun utzi.

 Amar illabetera i sortzen ikusi,

         Iru ortz ta guzi!

 

                     IV

 Hamar hilabete nin, sortü nündüzünin!

 Enila hura aita arten niz bildürrin.

 Aiei! Aiei! hau da doloria, eta ezin jakin

         Zü ganik aita nur nin!

 

 Amar illabetera zuk ninduzun sortu!

 Ura ez nula aita orain naiz bildurtu.

 Aiei! zer pena dudan, ezin enteratu

         Nork zindun maitatu!

 

                     V

 Hire egüzaita, oi! gizon xarmanta!

 Hareki bürüz-bürü, jan diñat usu zopa,

 Ordin-danik ba-diñat bai nik bethi lotsa,

         Hunki zeitan kota!

 

 Ire aitajaun ori bai gizon jatorra!

 Arekin buruz-buru jan diñat maiz zopa;

 Geroztik aren bildur, ez nekien nola

         Zaitu nere gona!

 

 (1) Zure aita pontekoa duzu zerorren aita (bearnesez).

 

         I

         Ahapaldi ontako irugarren neurtitzeko BEHA(TU)'k, ba-dirudi, Lhande'k

 «écouter, être attentif à ...» itzulpenez ematen duen zentzua duela. Baiñan,

 bost zentzu bereizi eraxten dizkion ezkero Baionatar josulagunak «behatu»

 itzari, zalantzak uxatzeko Mirande adiskide onari galdegin nion. Ona bere

 erantzuna:

         «BEHA(TU): nire euskalkian (hots, Sorhueta eta Garindainekoa) «écouter»

 erran nahi du eta dativu intransitivuan erabiltzen dugu: beha zakitzat

 (zakizkit). Be-Nafarroan eta Lapurdin zentzu eta manera hortan erabiltzen da,

 eta gaiñera dativu transitivuan - so egin, begiratu; behatu diot = begiratu

 diot; behatu natzaio = le escuché. Bertzalde, nire euskalkian «beha izan» =

 estar escuchando; hari beha = escuchándole. Zentzu hortan erabiltzen du noski

 Etxahunek delako bertsoan. Manexean, gainera (eta beharbada Zuberoako leku

 zenbaitetan) ba da: haren beha = esperándole.

 

         II

         Bigarren ahapaldiko bigarren bertso-lerroan ageri den ZITAZUT aditz

 jokoaz onela idatzi nion Zuberotar Maixua'ri: Aditz joko au askotan irakurri

 izan dut eta Zuheroa'ko errian oso sustraiturik egonarren, esango nuke ez dela

 zuzena gramatikari dagokionez. Izan ere, ene ikusmenak salatzen didanez, dativo

 ezaungarria (T letra, «niri» aditzera emateko) bi aldiz erabillia dago alper-

 alperrik, ots, «ziTazüT». Nik uste, bigarren «T» ori pleonasmu bat dela,

 denbora berritan erantxia. Campion'ek, Bonaparte'ren, Intxauspe'ren eta beste

 olakoren iturrietan edanik, «zitazü» dakar, isetseko «T» bltxi ori gabe.

         Ona, Jon Mirande jaunaren erantzuna: «ZITAZUT»: bai, ikusi duzun

 bezala, azkenengo -t hori pleonastikoa da; gramatikaren araura «zitazü» aski

 litzake. Bainan Zuberoan asko laket zaizkigu horrelako forma pleonastikoak, bai

 eta askotan pleonasmu bikoitza ere egiten dugu: zitadazüt... halaber, ditazü,

 ditazüt, ditadazüt (= de(re)it alokutivoan); de(re)itazü, de(re)itazüt, de

 (re)itadazüt (zuen «didazu»). Hola ere pleonasmu hoik forma alokutivuetan

 usatzen ditugu bakarrik.

         Irugarren neurtitzean ageri zaigun BETEITADE aditz-jokoaz idazten nion

 Mirande jaunari: Campion'ek darabilzkien formetan gure «didate»ri dagokiona

 bezala «DEITAYE» ematen du eta ontaz, aurrizkia erantxirik «BETEITAYE» izango

 litzake. Au ere, errialde batetik besterako aldakuntza izango da, noski,

 baiñan, zure ziurtapena nai nuke eduki.

         Ona Zuberotar izkuntzalariaren erantzuna: «BETEITADE»: guk deitade

 (azkenengo -e azentuduna) erraiten dugu zuen didate; Campionek emandako

 «deitaye» ez dut sekula entzun, naiz gramatikaren ikuspuntutik zuzen dirudien.

         «Tou pay qu'ey tou payre» bearnes izketa onela itzultzen du

 Larrasketa'k: «ton pere, c'est ton parrain», ots, «zure aita, zerorren aita-

 pontekoa da».

 

         III

         Lenengo neurtitzeko AUXILIK, «ago ixilik»en laburpena dela argi ikusten

 da. Lerro bereko MARDALLA, «médisance, calomnie», itzultzen du Lhande'k

 (marmario, irain). Guk libertade aundiz itzuli dugu puntuaren eskabidez.

 Bigarren neurtitzeko ZINA aditz-jokoaz esan dezagun gipuzkerazko UNAN'en kideko

 dela, ots, «il ziña = il unan». Campion'ek, ordea, ZIA emanik gizonezkoari

 mintzatuz, ZUNA dakar emakumezkoari zuzenduz. Bi formak, ZIÑA eta ZUÑA,

 jatorrak direlako ustea edukiarren, Jon Mirande jaunari argibidea eskatu nion

 eta ona bere erantzuna: «ZIÑA»: hau «zen» da, emazteki batekin itanokan ari

 delarik; nire kartielean, ordea, ziâ erraiten dugu, sudurretiko -a batekin;

 gizonekiko itonokan ziá; zukan; zukan züzün. Ba-dirudi, Mirande jaunak ZUÑA

 forma ez duela ezagun.

         «Büin», gipuzkerazko «buruan» da laburturik, baiñan, neurria austen

 zuelako ez dugu jarri ahal izan «amar illabeteren buruan». Alaber, «jin =

 etorri»ren ordez «sortu» erabilli dugu.

 

         IV

         Ahapaldi onek dio lendabiziko neurtitzean: «Hamar hilabete NIN, sorthü

 nündüztinin», gipuzkeraz «Amar illabete NUEN, sortu ninduzunean». Ongi ote dago

 emen NIN (NUEN) ala NUTI(A)N (NUTUEN) erabilli bear da? Nik NITUEN'en alde

 jotzen dut, gramatikakume bainaiz, baiñan ez nago ziur Gipuzkoa'ko

 baserritarrek nola esango zuketean kasu ontan. Etxahun'enean okerrik ote dago

 nik aurrenean uste izan nuen bezala? Jon Mirande jaunak ezetz derizkio.

 «Zuberoeraz, kantidade bat mugatu gabea (artikulurik gabe) erraiten denean,

 aditza singularrean uzten ahal dugu; beraz, Etxahun'ek ez du hemen utsik egin.

 Baiñan, «hamar hilabethiak eginik nütin» esango genduke zuek bezela.

 

         V

         Neurriaren eta puntuaren eskabidez aldaketa legun batzuek egin ditugu,

 baiñan, jatorrizkoaren esanguratik batere aldendu gabe.

 

Bi ahizpak

 

                         I

 —Kattalina, entzün diñat egia segürki

 Maitia deitañala hik nahi ideki.

 Segretik behar dütün bai ützi hareki,

 Nahi ezpalin ba'tün olhuak eraiki.

 

 — Kattalin entzun diñat, ustez egietan,

 Maitea abillela neri kendu naian;

 Arekin berriketak gaurgero utzi itzan

 Nai ezpa'dun zigorrik probatu aukeran.

 

                         II

 —Maider, enün ebilten ez ihuren ondun,

 Ez eta huna jiler nahi ihesi jun.

 Ust'ukhen balin ba'dün hirik diel' en'ondun,

 Eztitzañul'ützi ebiltera kanpun!

 

 —Maider, ez naun ibiltzen iñoren ondoan,

 Baiñan onontz ba'datoz, ezin ihesi joan.

 Uste ba'dun ireak ditutela alboan,

 Ez dizaienan utzi ibiltzen kanpoan.

 

                         III

 —Ai! ahizpa falsia! ai! hi lotsagarri!

 Ene zopa hunen jaten bethi izan hiz ari!

 Sorthu hintzan axuri, izateko ardi;

 Bena beldür nün egin hizala ahari!

 

 —Ene aizpa faltsua, i aiz lotsagarri!

 Nik egin zopak jaten orain arte ari!

 Sortu intzan axuri, izateko ardi;

 Baiñan beldur naun egin aizela ahari!

 

         I

         Bigarren neurtitzeko «deitañala», irakurleak igarriko dionez, gure

 «didanala» da eta «ideki» berriz, zenbait aldiz ikusi dugun «idoki» edo

 «kendu». Irugarren neurtitzeko «dütün» gure «ditun» eta laugarreneko «ezpalin

 ba'tün» gure «ez baldin ba'ditun». Bertso lerro ontako «olhuak eraiki» berriz,

 Lhande'k dionez «récolter des coups de baton». Beronek dionez «olhua eman» ere

 esaten da, «fustiger à coups de verge». Beraz, zigorrez edo makillez astindu.

 

         II

         Irugarren neurtitzeko «hirik diel'en'ondun», ez da ongi jasotzen «diel

 (a)» gipuzkera dagokion «dutela»ren bitartez itzultzen ba'dugu. Jon Mirande

 jaunari arrazoi au agertu nion eta orra bere erantzuna: «hirik diela ene ondun»

 gaizki emana dago; «hirik di(r)ela ene ondun» bear litzake. Mintzatzean ez dugu

 geiago bereizkuntzarik egiten direla (zuen dirala) eta diela (= dutela,) bi

 formen artean. Beraz, aipatutako esaldia gipuzkeraturik onela litzake: «ireak

 direla nere ondoan».

         Laugarren neurtitzean ageri zaigun «eztitzañal(a)» aditz-joko ukakorra,

 gipuzkeraz «ez didanala» da. Aurrizkia eta atzizkia kenduz, «ditzaña» gelditzen

 zaigu eta Campion'ek «detzaña» ematen du bere gramatikan. Zalantza au aditzera

 eman nion Zuberotar Maixua'ri eta ona bere erantzuna: «nire euskalkian,

 Etxahunen izkuntzan bezala, pluralean ditzañala (edo, obeto esan, ditzâla)

 esaten dugu. Baina zuberoatar kantu zaharretan askotan aurkitu dut detz- hori;

 eta irudi zait ere zenbait aldiz entzun dudala.

 

Idarroki olha

Idarroki txabola

 

                     I

 Idarroki olha Ziberua'n da;

 Artzañ baliusik hara beitua.

 Han gerthatü izan da Etxahun gaizua:

 Lagüner diezü huntü bi kobla,

 Undüritürik ezi merexi ziela.

 

 Idarroki txabola Zuberoa'n dago;

 Artzai baliotsuek ara joan bearko.

 Etxahun iritxi da iñotz aruntzaiño,

 Lagunei kantatuaz bertsorikan franko,

 Merezia zeukaten ustean bainago.

 

                     II

 Kharrikiri-borda edo Zankhartile

 Ai! zer elementua joateko lotara!

 Bezpera gaiti dua olh'aizulat ere;

 Bihamenin jiten, nahasterik gabe,

 Ardien berheztera beitü herabe.

 

 Kharrikiri-borda'k du guzizko patxada,

 Ai! zer elementua joateko lotara!

 Bezperatik dijoa auzo-txabolara,

 Goizen dator esanaz: nasterik etzala!

 Ardiak bereizteko baitu gogo falta!

 

                     III

 Eixahun'ek dio Garai'ri:

 «Ardien berheztera abil ordin hi»!

 Harek eztütila ezagützen berik kasi!

 Nihau jun-nüzü eta berhez-erazi:

 Olhaizokuer kobla horiek sari!

 

 Etxahun'ek orduan, Garai'ri esaten:

 «Ardiak bereiztera zertan etzaiz joaten»?

 Arek nekez ditula bereak ezautzen!

 Auzokoei neronek lagundu bereizten:

 Artzai lagunok ditut nik kantuz saritzen.

 

                     IV

 Kharrikiri-borda'k zer zian egiten,

 Ardik zeitzenin bestek berhezten?

 Jun eta salduan zietzün sartzen,

 Berak aldiz olhalat laster egiten:

 Haren lagün zena ordian laket zen.

 

 Kharrikiri gureak zer zuen egiten,

 Bestek zizkiotenen ardiak bereizten?

 (Noiz-nai baitzitzaizkien artaldean sartzen)

 Bere txabolaraiño laisterka zan joaten.

 Aren laguna zenak naiko tan ba-zuen!

 

                     V

 Artzañ egon zenian herabereki,

 Arhankara jun züzün zakiareki;

 Arhan sobera janik, tripa ilhorterazi:

 Ardier etzeitekin aisa jerraiki:

 Gai hartan hirur-hogei zütian ments ützi.

 

 Artzai egon zanean oso nagituta,

 Aranetara joan zan zaku bat artuta;

 Aran geiegi janik, tripak estututa,

 Ardiei ezin jarrai galtzak askatuta.

 Gau artan irurogei zitzaizkion falta!

 

                     VI

 Etxahun gaizua, hik aztüra bethi

 Bortian heltzekua lagün huneki!

 Ba-zia hamar urthe edo hamabi

 Ehintzala bortian izan orai baizi,

 Bena builta baten haie aserazi.

 

 Etxahun gizajoak beti borondate

 Mendian izateko lagunekin parte.

 Ba-ukan amar urte, amabi ez ote?

 Ez intzala mendian izan orain arte,

 Baiñan luzaro gabe aserazi aute.

 

                     VII

 Adio Lexauri eta Idarroki!

 Enaizi ekhusiko haboro jagoiti.

 Aspaldin berhezirik emaztiareki,

 Orai egin nahi nük, bortia, hireki!

 Otsuak janen deitzak ardik ene gati!

 

 Lexauri, Marroki, agur sekulako!

 Gaurgero ez nauzute zuek ikusiko.

 Andreaz bereizirik aspaldian nago,

 Orain zuek utzirik ba-noa betiko,

 Ardiak uzten ditut nai dunak zaitzeko.

 

         I

         Laugarren neurtitzeko «lagüner DIEZU», gure «lagunei DIE» da forma

 alokutivoan erabillirik. Forma arruntean «deye» litzake, Campion'ek dakarrenez.

 Zalantza bat neukan, ordea: Etxahun'ek «bi kobla» aipatzen dituen ezkero,

 «diezü»ren ordez «ditzezü» litzake Campion'en arabera eta forma arruntean,

 «deye»ri dagokionean «deitzea». Zalantza onen argitasuna eskatu nion Zuberotar

 Maixua'ri eta ona bere erantzuna:

         «Lagüner diezü huntü bi kobla»: diezü hori dereie (deie —Campion'ek

 «deye»— dee, de... laburtuta) da, zukan, au da, zuen die; itanokan diek, gizon

 batekin, eta dien, neska batekin mintzo geralarik. Etxahunek singularra

 darabil, naiz «bi kobla» izan: hori zuzen da —ikus goian, «Bi ama-alhaba»,

 «hamar hilabethe nin»—; baina «bi koblak» erabilli ba lu, pluralean esango

 zuen: dietzü; pluralean formak hautexek dira: de(re)itze, deitze, forma bakuna

 (zuen dizkie); eta dietzak, dietzan, dietzü forma alokutivoak». Ikusi ahal izan

 dugunez, Campion'en «dietzü»ren ordez «ditzezü» ematen digu.

         Ahapaldi onen azkeneko neurtitza beste era ontan ere eman diteke:

 «Merezia zutela iritzirik nago». Egokiago iruditu zait ordea, «Merezia zeukaten

 ustean bainago», gogoan edukirik ZEUKATE-N erlativokoa dela, oraiñaldiko

 DAUKATE-N'en senidea, beste gaiñerakoan bi hemistikioak alkartasunik gabe

 gelditzen baitira.

 

         II

         Lenengo neurtitzean, «Zankhartile» —Kharrikiri-borda'ren bigarren izen-

 goitia— baztertu bearrean arkitu gera puntuaren eta neurriaren eskabidez.

         ATZIN (atzian), «atze»tik derivatua. Itz ontaz dio Lhande'k: «Planche

 inclinée où dorment les bergers (Artzaiak lo egin oi duten ol maldaduna).

 S'emploi surtout au plur. Atzetan lo, endormi sur la planche». Itz ontatik

 ATZEGI sortu da, «couche de berger» (artzai-oea), Lhande'k dionez.

 Larrasketa'k, bertso oarretan onela itzultzen du atzia: le lit de planches où

 les bergers dorment, ots, artzaiak loegiten duten olezko oea (kamaña).

         BEZPERA GAITI, gipuzkeraz bezpera gautik da. Guk, ordea, neurriak

 beartuta «bezperatik dijoa» itzuli dugu. Alabaiña, beste era ontara alda diteke

 bertso au: «Bezpera gautik doa». Guri, ordea, oso bitxia iduri zaigu «doa»

 aditz-jokoa giputz bertsolari baten aboan.

         Laugarren bertsoa, «Bihamenin jiten, nahasterik gabe», itzez-itz

 itzulirik onela litzake: «Biaramonean etortzen, nahasterik gabe». Etxahun'en

 esangura, ordea, illun gelditzen da «nahasterik gabe» orretan, eta

 bertsolariaren asmoa Jon Mirande jaunak —geroago ikusiko dugunez— interpretatu

 bezala eman dut nik, ots: Biaramon goizean ba-dator (gezurretan) esanaz ardi

 nahasterik etzala izan, ezpaitzuen beroiek bereizten asteko gogorik.

         Textuak, bosgarren ahapaldian «Ardien berheztera beitu herabe» dio.

 Zalantzarik gabe adibearrean gelditzen da «Ardien berheztera JOATEA beitü

 herabe», bestela «Ardien berheztea beitü herabe» idatzi bearko bailitzake.

         Ardi «berhezte» lanaz ona zer esaten zidan Mirande jaunak galdera oni

 erantzunaz egindako eskutitzean: «ARDI-BERHEZTE: artzain eta ardi-hazleen

 mintzaeran esan nai du alde batean ardi esnedunak eta bestean esnerik ematen ez

 dutenak (ardi antzuak, ahariak, ahatzartzak —gure «moixo» edo «marro»

 (morueco)- etc.) ipintzea, jeisteko». Geroxeago mintzatuko gera beste ardi

 bereizte klase batez.

         HERABE itzari Lhande'k bost esangura ematen dizkio, iru substantivu

 bezala eta bi adjetivu bezala. Zalantzarik gabe, egokiena, «paresse,

 nonchalance, négligence» itzultzen duena da, ots, gure nagi, alper edo gogo

 gabe. Baiñan, segurantzi oso bat eduki naiez Zuberotar adiskide onari galdetu

 nion eta ona bere erantzuna: «HERABE: bigarren eta boskarren ahapaldietan itz

 orrek zentzu berdiña dauka; zuberoeraz esan nai du: nagitasuna, gogo gitxi

 izatea zerbait egiteko; aditzarekin onela erabiltzen dugu: «he(r)abe niz edo he

 (r)abe düt zerbaiten egite(r)a».

 

         III

         Irugarren neurtitzeko «eztütila» aditz jokoaz neukan zalantza apurtxoa

 aienatzearren, itz oek idatzi nizkion nire adiskide onari: «EZTUTILA», ene

 ustez gipuzkerazko EZ DITUELA da, ots, «Arek ez dituela ezagutzen beriak kasi».

 Izan ere, aktivo laguntzaillearen irugarren pertsona «dütü» baita eta emendik

 sortzen da, noski, «dütü-ala», «düti-ala», «dùti-la» eta ezezko tankeran

 «eztütila». Mirande jaunak itz oen bitartez sendoesten dit nire ustea: «Ongi

 igarri diozu adizkera orri; ez + dütü + ala -tik dator, eta zuen «ez dituela»

 da (pluralean «dütiela» esaten dugu, au da «dituztela»), eta neurtitza ongi

 itzuli duzu.

         Laugarren eta bosgarren neurtitzak libertade pittin hatez itzuli ditut.

 Batez ere gogoan eduki bearra daukagu, azken neurtitza Larrasketa'k onela

 ematen duela: «Olhaizokuer kobla horiek SARRI»! eta Jon Mirande aditzera ematen

 didanez «sarri» ori uts bat da, Etxahun'ek «sari» kantatu baitzuen.

 «Olhaizokuer» uste dut iñoiz esan dugula «auzoko txabolekoei» dela.

 

         IV

         Bigarren neurtitzeko ZEITZENIN, «zeitzen-ean»etik laburtua dago noski,

 zuberoeraz «zeitzen» baita gure «zizkien» Campion'ek dakarrenez eta Jon

 Mirande'k sendoesten didanez.

         «Jun eta salduan ZIETZUN sartzen», itzez-itz itzulirik, «joan eta

 artaldean ZITZAIZKIEN sartzen» da. «Zietzün» aditz joko au alokutivoa da eta

 Jon Mirande jaunak dionez bi esangura ditu: 1.º «zizkien» edo «zizkioten».

 2.gn.: «zitzaizkien». Campion'ek, «zizkien» transitivoa «zitzezün»

 (singularrean «ziezün») itzultzen du eta «zitzaizkien» intransitivoa

 «zitzetzün» (singularrean «zieztin»). Mirande jaunak, ordea, ez ditu Campion'en

 pluraleko forma auek ezagutzen.

         «Idarroki olha» xeheki aztertu ondoren eta itz ta gramatikako partikula

 bakoitza ongi ulertzea ardietsi ondoren, gertatu zait —Etxahun'en zenbait

 kopletan bezala—, kontakizuna ain giarturik ematen duelako —ezpaitu uste

 bertsolariak zabalago mintzatu bear duenik ain ezagunak zaizkion bizigiro eta

 usadiotan— bertsoaren aria ezin jasorik gelditzea. Au dala-ta, Jon Mirande

 jaunaren azalpen bat emango dugu, kopla eder onen aria aditzera ematen duena:

         «IV-garren ahapaldiko «Jun eta salduan zietzün sartzen»: jun zuen joan

 da, ez «eraman» —nik zalantza agertzen bainion joan gure eraman ere izan

 zitekeala— eta neurtitza itzez itz onela itzuliko nuke: joan eta artaldean

 zitzaizkien sartzen». Kobla orren ulertzeko, jakin bear duzu Zuberoako

 artzaingoaren berri zerbait; «olha» bakoitzean (eta olha ez da bakarrik

 artzainak bizi diren txabola, baina, lato sensu, olha-lurra) ba dira bizpairur

 familietako artzainak, bakoitzak beraren ardiak ekarririk, eta gero ardiok

 nasita zaintzen baitituzte; emen ba dituzu Kharrikiri-borda, Etxahun eta Garay

 olha batean. Baina zenbait aldiz ardiok beste olha bateko artaldearekin naasten

 baitira, lenengo olhatik artzain batek edo bestek joan bear du bereztera. Emen

 orrela gertatu zaie Etxahun, Kharrikiri-borda ta Garayen ardiei. Etxahunek

 leenik igorri nai du Kharrikiri-borda ardiak auzo-olhako artaldetik bereztera,

 bainan Kharrikiri biaramonean itzultzen da, esanaz beren ardiak ez dirala beste

 olhakoekin naastu... gezurrez, noski, berak gogorik ez duelako berezte lan ori

 egiteko; orduan Etxahunek Garay igorri nai du, bainan onek ere gogorik ez

 duelako, aitzekia ematen du beraren ardiak ia ez dituela ezagutzen, are

 gutxiago beraz bere olha-lagunenak, au da, Etxahun eta Karrikirirenak. Orduan

 Etxahun bera joaiten da auzoko olhara, eta ango artzainei galdegiten die

 —eskatzen die— ardi-berezte egitea, eta lan orren saritzat kobla batzuek egingo

 dizkiela (ain zuzen ere, III-garren ahapaldiko azkenengo neurtitzean ba da uts

 bat «Olhaizokuer kobla horiek sari» bear da, ez sarri). Auzo-olhako artzainek

 nekez egiten dute lan ori, Idarroki-olhako ardiak berezi eta, ardiok berriz ere

 joaiten eta beraren artaldean sartzen zaizkielako. Kharrikiri-borda, berezte

 lan orretan auzoko olhako artzainei laguntzeko ordez, laster egiten du bere

 olhara, eta aren laguna zena, Etxahun bera da, bakarrik uzten du lan ontan

 beste artzainei laguntzeko».

         Beraz, ahapaldi au itzultzean beti gogoan eduki dut Mirande jaunaren

 konta-aria, naiz-ta jokabide onek beartu itzulpena libertade pittin batez

 ematea.

 

         V

         ARHANKARA JUN espresiñoak ba-dirudi «aranetara joan» edo «aran billa

 joan» esan nai duela, baiñan,-kara atzizkiari ez diot orrelako zentzurik arkitu

 Lhande'ren iztegian eta Larrasketa'k berean ez du aipatu ere egiten.

 Onetxegatik Jon Mirande ene adiskide onari galdetu nion eta ona bere erantzuna:

 «ARHANKARA: -kara atzizki ori (ká mingatzen dugu; arhanká, -a azentuduna) zuen

 «billa» edo manexen -keta atzizkien zentzu berekoa da, neure euskalkian oso

 bizia da zentzu hortan; ez ordea Lhandek ematen dituen esangurekin.

         «Jun zuzün», gure «ioan zan» forma alokutivoan da, Campion'ek

 dakarrenez. Era ontan irabiatzen da: nündüzün, zuzun, guntuzun, zutuzun.

         ILHORTERAZI, zentzu irudikorrean erabillirik dago itz au, «ilhortu»k

 edo gaztelarren «abortar» esan nai baitu. Onegatik, arrazoi aundiz dio

 Larrasketa'k «expression forte et pittoresque».

         Laugarren neurtitzeko ETZEITEKIN aditz-joko ukakorraz onela idazten

 nion Jon Mirande jaunari: «Aditz-joko au ez dator Campion'ek dakarrenarekin

 zearo bat. Etxahun'en formari ezezkoa kenduta «zeitekin» edo «zeitekian»

 gelditzen zaigu eta Campion'ek «zaitekian» ematen du, «eror zaitekian erori

 zitekean = el se pudo caer». (Zitekean (G), ziteken (L), zaitekian (Z),

 leitekian (B). Gramat., 36l'gn. or-ald., 1884). Baiñan, ongi oartzen baldin

 ba'gera, «ardier» dativoak (ardier etzeitekin aisa jerraiki) tankera berako

 aditz-jokoa eskatzen du, nere iritzi apalean ZITAKIEN (el y ellos), gipuzkeraz

 «zitzaioketean» (edo «zitzaikean»). Uste dut, ordea, jatorriz sasi-usadio den

 au, aspaldian sartua eta onartua dagoela Ipar-Euskalerria'n eta orretxegatik

 zillegitzat jo bear dela.

         Ona, Zuberotar Maixuaren erantzuna: «ETZEITEKIN: formatik agiri du

 adizkera ori zuen «ez zitekean» dela; baina nere euskalkian ez da geiago

 ezagun; «ardier ez zen (etzen) aisa erraikitzen ahal» esango genduke.

 Zuberoeraz ez gera batere bortxatu (beartuak) kasu orietan dativua usatzera,

 naiz «ardier etzaien jerraikitzen ahal» ere zuzen izan. Alaber esaten dugu:

 «Nuri eman düzü?» edo «Nuri eman de(r)ozü?».

         Azken neurtitza itzez-itz itzulirik onela litzake: «Gau artan irurogei

 zituen falta(n) utzi». Giputzok, ordea, beste era ontara esango genduke: Gau

 artan irurogei ZITZAIZKION FALTA. «Zütian ments ützi» esakeraz orra zer dion

 Mirande jaunak: «Ments zuen falta edo palta da noski; zuk itzultzen duzun

 bezala «zitzaizkion falta» esan nai du gutxi gora behera; alaz ere, ba da

 nuance (matiz) txiki bat; esakuntza orrek esan nai du faltatu zitzaizkiola

 beraren erruz, ongi billatu gabe utzi zituelako».

 

         VI

         Irugarren neurtitzeko «BA-ZIA» aditz-joko baikorra transitivoa eta

 intransitivoa da zuberoeraz bidenabar. Beraz, lenengo kasuan «ba-zikan» (edo

 «ba-ziken») itzuli bearko genduke eta bigarrenean «ba-ukan» (edo «bauken»).

 Zuka, ba-zuen eta ba-zan. Ba-da ere beste prolema bat: singularrean ala

 pluralean erabilli bear ote den. Oni buruz, onela dio Jon Mirande'k: «Ba zia

 hamar urthe»: ikus goian «hamar hilabethe nin» (singularrean) eta «lagüner

 diezü (singularrean) hontü bi kobla». (Nin = nuen eta diezü = die) alokutivo

 eran. Lenengo prolemaz onela dio: «Ba-zia transitivoa da, ain zuren ere, zeren

 guk «ba dü aspaldi, ba dü dembora hanitx, ba dü zazpi urthe (ez ba dütü!)»

 esaten baitugu beti, ots, izan transitivoa edo obeto, «ükhen» aditz

 laguntzaillea usatzen dugu dembora edo garaia seinalatzeko esakune orietan.

 Baina egia da «ba zia» intransitivea ere izan ditekeala.

         Azkeneko neurtitza itzez-itz itzulirik onela da: «Baina buelta baten

 aute ase erazi».

 

         VII

         Bigarren neurtitzeko «Enaizi ekhusikoz» onela iskribatzen nion Mirande

 adiskide onari: «Enaizi» Zuberoa'n komunki erabiltzen den «enaizie» laburturik

 dela esango nuke, ots, gure enauzute (ez nauzute) eta orra erantzun: «Zuen ez

 nauzute ez da «Enaizi», bainan bai «enaizie». Emen argitaratzalleek «enaizi»

 idatzi bide dute, ondoko e-rekin naasten delako oguzkeran». Argitaratzailleek,

 ordea, obe zuketean «enaizi'ekhusiko» idatzi, beste leku askotan egin duten

 bezala (mez'entzün eta abar) azken vokala urren itzarenarekin nahasten dela

 aditzera amateko.

         Neurtitz berean «haboro jagoiti», geiago ontaz aurrera da itzez itz.

 Laugarren neurtitza, «Orain egin nahi nük, bortia, hireki», guretzat bitxi

 xamar gelditzen da, Gipuzkoa'n «nai»ek beti aditz-joko transitivoa eskatzen

 baitu. Itzez itz orrela litzake: «Orain egin nai nauk, mendia, irekin», ots,

 itzaz separatu edo banandu, lenago andreaz bezala. Gipuzkera jatorrean onelatsu

 emango genduke: «Orain nai diat, mendia, itzaz separatu».

         Azken neurtitzeko «Otsuk janen deitzak», otsuak jango dizkik itzuli

 bear da. Guk, ordea, neurriaren eskabidez bertso au zertxobait aldatu bear izan

 dut, delako «otsoa» baztertuz.

 

Belhaudi bortietan

Belhaudi mendietan

 

                       I

 Belhaudi bortietan Organbidexk'olha,

 Beren deskantsiala han ardiak alha.

 Goizan ilhertzen tie olha-pen behera,

 Artzañ-hor gaizua emanik gida,

 Arratsen ützül ditin gomenda-eta.

 

 Belhaudi mendietan Organbide etxola,

 An dabiliza larrean ardiak gustora;

 Goizean bialdurik txabolatik gora,

 Gidaritzat baitute artu artzanora,

 Galtzeko arriskurik ez dute iñola!

 

                       II

 Ardi horiek zütien artzañak trumpatü:

 Goizan ilhert eta arratsen ez sarthü.

 Merkhatzale ziradin hurak abiatü,

 Bere ilhik zütiela bear engajatü

 Eta artzañ hoberik hen sariz proküratü.

 

 Ardi oiek zituzten artzaiak larritu:

 Goizen larreratu-ta arratsen ez sartu.

 Tratalari ziraden aiek abiatu,

 Beren illeak bear dituztela saldu,

 T'artzai obeak aien irabaziz artu!

 

                       III

 Otsogori'n behera ardiak lasterka:

 Zalhe igaran ziren Gaztenbide ühaitza;

 Besarkakiala baiko maraxtü ürhatsa,

 Han arrakuntratürik Arhane'ko trupa:

 Artzañekila zien han hasi kumersa.

 

 Otsogorri'n behera ardiak laisterka,

 Arin igaro zuten Gaztanbide erreka;

 Besarkaiga'n dute lenen geldiketa,

 Arhan'go artaldea topatu dute-ta,

 Artzaiekin nai zuten asi berriketa.

 

                       IV

 Artzañek mehatxüreki galthatü ardier:

 «Nurat ari zidie ihesi nausier»?

 Ardiek arrapostü, —ezta hanbat ejer—,

 «Berrien iruitera ba-gutzü Pettarrer

 Ahatzerik girela gure artzañ jauner».

 

 Artzaiek meatxuka ardiei galdera:

 «Nora zoazte zuek igesi orrela»?

 Ardiek erantzuna —pentsatu bezela —,

 «Pettarrengana (1) goaz berri ematera,

 Gure nagusi jaunek aztu gaituztela».

 

                       V

 Artzañek ardier dereie galthatü

 Eia eztienez, ihur bidian barathü.

 - «Ttiro, Elgoihen eta Boronda ditugu

 Gure igaraitian erriz borogatü,

 Ustez otsuek behar zien gaur gützaz aihaltü».

 

 Artzaiek ardieri diete galdetu,

 ez ote duten iñor bidian arkitu.

 — «Ttiro, Elgoihen eta Boronda ditugu

 Gure goitik beheran parrezka somatu,

 Ustez otsuek bear gindutela ajaldu».

 

                       VI

 Artzañek ardier errespetüreki

 Eia eztienez bathü Felipe Arainti.

 «Bai, bathü ükhen dügü Pheti Uharte'ki,

 Biek igaraitera beikütie ützi,

 Ari beitzen ebia, nahi gabez busti»!

 

 Artzaiek ardieri onela erausi:

 Filipe Araintiko al-duten ikusi.

 «Petri Uharte'rekin orain dela gutxi,

 Biek aurrera joaten baigaitute utzi,

 Ebia ari zuen da etzuten nai busti!»

 

                       VII

 Artzañ horiek diezü erran ardieri:

 «Otsuek jan etzitzen, emazie gureki».

 Ardiek arrapostia: «Mila plazerreki:

 Ilhiak deitziegü emanen hümeki,

 Nahi ba'dieküzie sueñ hun bat etxeki».

 

 Artzai oiek ardiei esaten diote:

 «Otsoak ez jateko gurekin zatozte».

 Ardiek erantzuna: «Bai, nai ba'duzute,

 Ille eta umeak artu itzazute,

 Oien trukean zuek zaitu gaitzazute.

 

                       VIII

 Artzañek ardier: «Hots Arhane'ra:

 Han izanen zidie gureak bezala».

 Ardiek arrapostü: «Zietzaz kuntent gira:

 Artzañ auherreki üsatürik gira,

 Jakinik ziek hala ziradiela».

 

 Artzaiek ardieri: «Goazen Arhane'ra:

 An egonen zerate gureak bezela».

 Ardiek erantzuna: «Txit pozik gaiñera:

 Artzai alper artean ibiliak gera,

 Jakiñik zuek ere ala zeratela».

 

                       IX

 Organbidexkes horik jeiki zieneko,

 Ardiak Ahane'n hanko kharriker so.

 Bertan hasi ziren orori berri galtho,

 Arhane'ra heltü biharameneko,

 Gaian ez eginik goizan bezañbat lo!

 

 Organbidetar oiek jaiki ziranean,

 Ardiak bazkan ari Arhane'ko bordan.

 Belaxe berri eske nun-nai asi ziran,

 Arhane'ra iritxi biaramonean,

 Goizeko lo ederrik etzuten gauean!

 

                       X

 Khantoren egiliak eztizü lanjerik

 Ez bortian ez etxen gal dezan ardirik.

 Batño bat beitzian zinez ñaphürtürik

 Bestereniala biziatürik,

 Kuntentik diagozü hartarik libratürik.

 

 Bertso oien egilleak ez du arriskurik,

 Mendian naiz etxean gal dezan ardirik.

 Bakartxo bat baitzuen benetan galdurik,

 Auzokoen etxera oso zaleturik,

 Kontentu dago orain artaz libratürik.

 

 (1) Zuberoa behereko bizilagunak.

 

         I

         Etxahun'ek bere laburmiñean «Organbidexk'olha» darabil lendabiziko

 neurtitzean. Pentsatzen nuen «Organbidexka» izango zela izen osoa eta Mirande

 jaunak ene ustearen baiezkoa bialdu dit. Neurriaren eskabidez, delako

 «Organhidexka» diminutivoa Organbide biurtu dut.

         Bigarren neurtitzak dio: «Beren deskantsiala han ardiak alha». Itzez-

 itz itzulirik onela litzake: «Beren deskantsura an ardiak bazka», ots,

 bazkatzen dira edo larrean ari dira. Ba-zuen, ordea, niretzat eragozpen bat

 «deskantsiala» esakerak. Alegia, -ALA atzizkirik ezpainuen arkitzen iztegietan,

 ez Azkue'n, ez, Lhande'n, ez Larrasketa'n... eta naitanaiez aipatuiako itza

 deskantsüala zatitu bearra zegoen, euskerak ezpaitu onartzen des kantsua a la

 (edo -ra) zatiketa. Oztopo au berealaxe lautu zidan Zuberotar Maixuak.

 «DESKANTSIALA: bai, atsedena «deskantsü» da, -a'rik gabe. Baina gure

 adlativuaren atzizkia ez da -la, baizik -ala. Orrela zuen «etxera», guretzako

 «etxeala» da, laburtuz «etxila» ematen duena (etxe(r)a ere esaten dugu, baina

 «norberaren etxera» esan nai du, edo obeto, erderazko «a casa de», -ra atzizkia

 izen propioekin ere usatzen dugu (Mauléra, Baionára, Atharratzéra...

 Berterretxen khantoreko «Mauliala» oso bitxia iduri zaigu; izen komunekin,

 aldiz, -ala».

         «Goizan ilhertzen tie olha-pen behera», itzez-itz onela itzuliko

 genduke: «Goizean larreratzen dituzte txabolapean behera». Ba-dira neurtitz

 onetan zenbait korapillo askatu bearrak. «Goizan» euskal-gramatika legeak ez

 dute ontzat artzen, goiz-ean baizik. Orra zer dion onezaz Jon Mirande jaunak:

 «Goizan»: bai, orrela esaten dugu, naiz itzaren erroa goiz izan, ez goiza. Ene

 ustez -an atzizki ori «inessif indefini» delakoa da, -an kontsonante baten

 ondoan, eta -n vokal baten ondoan; adibidez: etxe-n (en casa), Maule-n. Egia da

 Atharratzen, Biarritzen, etc., esaten dugula, baina leku-izen orietan e- itz

 errokoa da (Atharratze, Biarritze eta abar esaten dugu). Aditz- jokaeran

 relativoko atzizkia ere era berdiñaz erabiltzen dugu: düt -düd-an, baina düzü -

 düzü-n. Alaz ere «goizan» durante la mañana; por la(s) mañana(s) esateko

 «goizez» edo —ez ain sarri— «goizetan» esaten dugu. Ez zait iduri «goizean»

 (goizan litzake gure mintzaeran) sekula entzun dudanik; kantuetan arkitzen da

 ordea: «gozian goizik jeiki nündüzün...»

         ILHERTU, gure «larreratu»ren berdiña edo berdintsua da. Larrasketa'k

 oarpean dio: «Mettre en pâturage». Itz au, ordea, ez omen da ezaguna Barkoize'n

 eta Eskiula'n. Lhande'k matiz bereiziok eraxten dizkio: 1.º se disperser;

 3'gn., mettre les porcs en pâturage libre». «Olha-pen b hera» ordez «txabolatik

 gora» itzuli dut puntuak eskatuta, ezpaitzen premiazkoa itzez itz itzultzea.

         Azkeneko neurtitza ere oso libre itzuli dugu puntuaren eskabidez.

 Itzez-itz onela litzake: «Arratsean itzul DITEZEN eskatu-eta». «Ditin»en forma

 osoa «ditian» da Campion'ek dakarrenez eta «gomendatu» gutxi gora behera

 gaztelarren «recomendar».

 

         II

         Lenengo neurtitzeko «zütien» gipuzkeraz «zituzten» da, Campion'ek

 dakarrenez. «Merkhatzale», commerçant, marchand, Lhande'k dakarrenez (merkhatu-

 zale'tik). Berdintsuak dira euskeraz «salerosle», salerostari», «salerostun»,

 merkatari», «tratulari», «tratalari». Ene ustez Gipuzkoa'n ezken au da

 erabilliena.

         «Hurak» —irugarren neurtitzean ere— ikusiak gera zenbait aldiz

 Zuberoa'ko euskeran «aiek» dela.

         «Bere ilhik zütiela behar engajatü» itzez itz «beren ileak bear

 zituztela baitu» (edo «baituran utzi»). «Engajatü» Lhande'k «enagiatu» dakar -

 frantzesezko «engager, s'engager» da. Gazteleraz «empeñar (un objeto)» esango

 genduke.

         Bosgarren neurtitzeko «hen», haien'en laburkizuna da. Tankera ontan ere

 erabiltzen da Zuberoa'n, Lhande'k dionez, Gipuzkoa'ko «aiek»-en eta Zuberoa'ko

 «hurak»en genitivo plurala bezala (gipuzkeraz «aien»).

 

         III

         Bigarren neurtitzeko ZALHE —«zalhu»ren aldakuntza— itzari dagokion

 itzulpena «vite, prestement, promptement» da, Lhande'k dakarrenez. Nik, «arin»

 itzuli dut. «Azkar», «aguro», «biziki» eta besterik ere erabil diteke. Neurtitz

 berean «ühaitza» gure «erreka» itzez itzuli dut. Lhande'k, «fleuve, rivière,

 torrent» itzultzen du. Ene ustez, ordea, Etxehun'ek erreka esan nai du edo

 agian Lhande'ren irugarren itza: «torrent». Onek, naiz frantzesez, naiz

 gazteleraz (torrente), «corriente impetuosa de aguas que no es durable» esan

 nai baitu.

         Irugarren neurtitzeko «Besarkagiala» azter dezagun. Ba-dirudi -ala

 atzizkia izen propio bati erantsirik dela eta arestian esan dugu ez dela

 zillegi atzizki au izen propio bati eraxten, baiñan, ikusi dugu ere batzuetan

 austen dela lege au (Mauliala). Ontaz, ba-dirudi «Besarkagü» bear duela izan

 toki-izenak eta uste auek agertu nizkion Mirande jaunari. Ona, beronen

 erantzuna: «Besarkagiala»: ba litzake Etxahunen kantuan au leku izen bat

 izatea, baina jatorriz izen komun bat dudarik gabe (besarkatzeko lekua), eta

 orregatik -ala atzizkia eransten zaio, eta ez -ra. Ba da Sorhutako parte bat

 «Phek'ibar» esaten zaiona (Peko Ibarr-a); izen propia da orain, baina «ibar»

 izen komuna izaki «Phek'ibarrilát» esaten dugu, ez Phek'ibarre(r)át. Atzizkia

 erauzirik orden «Besarkagú (ü azentuduna) edo «Besarkagïa» izan diteke berdin;

 ene euskalkian atzizkiak -gia forma baitauka beti; baina Larrasketen iztegiaren

 arabera Zuberoa'ko gune zenbaitetan -gü forma ere dauka. Beraz, «Besarkagiala

 baiko baraxtü ürhatsa», onela itzuliko genduke gipuzkeraz: «Besarkagü'ra orduko

 mantxotu pausoa». «Baiko» ez dakarte Lhande'k eta Larrasketa'k, baiñan,

 lenengoak «baikoz» dakar: «sitôt que» (tan pronto como) itzuliz. «Jin baikoz» =

 à peine arrivé». Beraz, «iritxi bezain laister, iritxi orduko». Jon Mirande'k

 itz oni buruz dio: «BAIKO eta BAIKOZ, noski, berdiñak dira; guk, ordea,

 «baikoz» esango genduke, Lhandek ematen duen araura».

         Azken neurtitzeko «kumersa» itzarekin ba-nuen zalantza «Comercio» ala

 «conversación» ote zen, itz au ezpaidakarte Lhande'k eta Larrasketa'k. Onek

 dionez, ordea, gaztelerazko «comercio» Zuberoa'n «kumerzio» esaten da eta bere

 iritzian itz au bearnesen «coumerce»tik artua dago (Nik obeto esango nuke

 gaztelarren «comercio»tik, azken silaba onena baitu). Au dala-ta obeto irizten

 nion «kumersatü» = conversar izan ditekeala eta «kumersa» = conversacion. Uste

 au sendotuz Zuberotar Maixuak onela jakin-erazi zidan: «KUMERSA: bai, ongi

 susmatu duzu itz ori guretzat «izketa, solara» dela; ez du gure euskalkian

 beste esangurarik». Nik «berriketa» giputz itz iatorrez itzuli dut.

 

         IV

         Bigarren neurtitzeko ZIDIE adizkerak Gipuzkoa'ko «zerate» bear du izan

 naita-naiez, baiñan, Campion'ek ematen digun aditz-jokoa «ziraye» da pluzaleko

 bigarren personarentzat. Jakingarri izango zaigu gai ontan —bestetan bezala—

 Jon Mirande jaunaren iritzia: «ZIDIE: zuen «zerate» orrela esaten dugu —edo

 bestela «zidé» ( -e azentuduna)—; bi formak oso usatuak dira euskalki berean;

 Campion'en «ziraye» ez dut ordea ezagutzen.

         Irugarren neurtitzeko «ezta hanbat ejer», itzez-itz «ezta ain polita»

 (edo «egokia») litzake (edder edo ejer «eder»en diminutivoak dira), baiñan

 puntuaren eskabidez ez dugu zuzen itzuli.

         Laugarren neurtitzeko «iruitera» atzizkidun aditzaren aztarrenik eztut

 atera ahal izan iztegietan. Ala're «billaiu» edo olakoren baten susmoa artu

 nion. Jon Mirande jaunak eman zidan argitasuna oi bezala. «IRUITERA: aditza

 «irun» da eta zuen «eroan» berbera da, ots, eraman esan nai du (zuen «joan» guk

 «jun» oguzten dugu). «Eraman» ere esaten dugu, jakiña; bai eta forma hybridoa

 «iruman»...

         Ondoren ageri den «Ba-gutzü» adizkera —gipuzkeraz ba-goazkizu—

 Campion'ek «goatzü» ematen digu literatur-forma bezala noski. Ontaz onela dio

 Zubezotar olerkariak: «Ba gutzü»: bai, literaturako forma «goatzü» litzake

 dudarik gabe, baina diptongoa monoptongatuz gutzü eman bear zuen regularki,

 «guatzü» arteko «etapa» izanik (halaber: joan - juan - jun)».

         Neurtitz bereko «Pettarrer» euskera alkartuan Pettarrei edo Pettarreri

 esango genduke. Gipuzkera jatorrean Pettarrai eta antziñakoan —orain

 Ondarrabia'n bezala—Pettarraki... Orain balia gaitezen Lhande'ren iztegi

 ederraz «Pettar» itzak zer esan nai duen jakiteko: 1'go.: «habitant des regions

 basses du pays (Zuberoa'koa, alegia). 2'gn.: se dit aussi du pays lui-meme pour

 ce qui concerne la basse-Soule». Beraz, «Pettar», Zuberoa behereko bizilaguna

 ez-ezik —naiz ta inpropioki— Zuberoa behereko errialdea ere da. Bestalde ba-

 dakigu, Haute-Soule edo Zubezoa goitiari Basabürü (Basabüria) esaten zaiola.

 

         V

         Lenengo ahapaldiko DEREIE aditz-jokoa gipuzkerazko «diete» da

 zalantzarik gabe, baiñan, Campion'ek adizkera au «deyie» ematen du. Ona zer

 dion ontaz Jon Mirande jaunak: «DEREIE: zuen «diete» da baiki; Campion'ek eman

 bezala, deié mingatzen dugu beti; baina ez da dudarik jatorriko forma «dereie»

 zela, aditz-erroa «-erei-» izaki (lapurtar klasikoaren «-erau-» erroari

 darantzuio). Baina, ia beti bezala r bakuna galtzen da bi vokalen artean. Kantu

 zaharretan, ordea, askotan delako aditz-erro osoa aurkitzen da; adibidez,

 «Maitia nun zira?»-ko bigarren ahapaldian: «...hitz eman zenereitan enia

 zinela...»; orain, «hitz eman zeneitan» oguzten dugu beti.

         Bigarren neurtitzean EZTIENEZ, «ez dienez» da, gipuzkeraz «ez dutenez»

 edo ez dutenentz», ots, arkitu ote duten ala ez Filipe Arainti, barathü

 «rencontrer, se recontrer» baita Lhande'ren arabera.

         Laugarren neurtitzeko «erriz borogatü», «irriz edo parrez somatu» itzul

 genezake gipuzkerara. Lhande'k «borogatü» aditzak emen duen zentzua onela

 itzultzen du «percevoir, ouïr» (percibir, oir).

         Bosgarren ahapaldiko «behar ZIEN» gure «bear zuten» eta «aihaltü» gure

 «afaldu».

         Bigarren neurtitzean ageri zaigun BATHU aditz infinitivoa «barathü»ren

 laburpena da zalantzarik gabe. «Bathü»k besterik esan gura baitu Lhande'ren

 arabera 1.°, unir, joindre. 2'gn., recueillir. 3'gn., mettre un petit à la

 mamelle de sa mère. 4'gn., accoupler, s'accoupler. Larrasketa'k ez dakar itz au

 eta aipatutako esangurak ez datoz emengo bertsoaren zentzuarekin. «Barathü»

 berriz ba-dakigu «rencontrer, se recontrer» dela eta zentzu au primeran dator

 bertsoarekin. Jon Mirande'ri galdeturik, ona bere erantzuna: «BATHU: Lhande'ren

 iztegiko zentzuak ez dira geiago ezagutuak Zuberoatar komunean. Neure

 euskalkian «encontrar a alguien, rencontrer» esan nai du, eta Etxahunek ere

 esangura orrekin erabiltzen du emen».

         Laugarren ahapaldiko BEIKUTIE adizkera aurrizkiduna «beit-gütie» da,

 gipuzkeraz «baikaitute» (bait-gaitute).

         Bosgarren neurtitzarekin —«ari beitzen ebia, nahi gabez busti»—

 zalantzan nuen, azpi zentzurik edo ezkutuko asmorik gordeko ote zuen bertan

 bertsolariak, baiñan Mirande'k ez du olakorik uste. Ona bere itzak: «ez dut

 uste azpi-zentzurik ba dela emen (ez dakust bederen zer litzakean). Etxahunek

 erakutsi nai du soilki, nik uste, artzain oriek zenbat nagiak ziran. Egia da

 bertso ori prosaiko samarra dela».

 

         VII

         Lenengo neurtitzeko DIEZU tankera alokutivoa da eta Campion'ek

 dakarrenez forma arruntean «deyie» da (gipuzkeraz «die»).

         Bigarren neurtitzeko ETZITZEN onela bereizten da «ez - zitzen».

 Adizkera au, Campion'ek dakarrenez gipuzkerazko «zaitzaten» da.

         Neurtitz berberako EMAZIE adizkeraz onela idazten nion Zuberotar

 Maixua'ri: «Biotzez eskertuko nizuke zazpigarren ahapaldiko «emazie» nola

 itzuliko zendukean gipuzkerara jakin-eraziko ba'zenit. Ene ustez «zatozte» da

 gutxi gora behera, baiñan, Lhande'k eztu alakorik ematen bere 31 eta 2

 esanguretan. Gipuzkoa'n «goazen» aurretik erantxita asko erabiltzen dugu

 «aginkor» onen ordezko bezala: «Goazemak! Goazemazu! Goazamazute!». Orra, bere

 erantzuna: «EMAZIE: bai, zuk ikusi bezala, aditz orrek, emen, «zatozte» esan

 nai du; askotan erabiltzen da zentzu orrekin, geienetan ordea «hets» aintzinean

 ipiñiz: hots emazie, hots emak; beti imperativuko bigarren presunan. Itzulpenik

 onena zuen «goazemazute» litzake. Zortzigarren ahapaldian «hots» bakarrik

 erabiltzen du bertsolariak, eta usantza ori ere oso komuna da; esan nai du:

 ator, zatoz, zatozte, «eman»ekin erabiltzen denean bezala; baina aditzik gabe

 erabiltzen denean, lenengo presunan ere erabil diteke: orduan «joan» aditzaren

 esangura dauka        = joan nadin (noan, euskera klasikoan), goatzan...»

         Laugarren neurtitzeko DEITZIEGU aditz-jokoa gipuzkerazko «dizkizutegu»

 da Campion'ek dakarrenez.

         Bosgarren neurtitzeko BADEIKUZIE, gipuzkerazko «badiguzute» da

 Campion'ek dakarrenez.

         Bosgarren neurtitzeko SUEÑ, frantzesezko «soin» (cuidado) da

 Larrasketa'k bere «Basse-Soule orientale»n dionez. Ortik, sueñatü, soigner

 (cuidar). Egille onek dionez, ordea, ez dago frantzesetik artua, «soegn»

 bearnes itzetik baizik (soin, application).

         Neurtitz bereko ETXEKI («atxiki»ren senide) Lhande'k dionez «joindre,

 soutenir, tenir au physique et au moral, adherer» da. Beraz, «sueñ hun bat

 etxeki», ondo kontu egin edo ondo zaindu esango genduke gipuzkeraz.

 

         VIII

         Lenengo neurtitzeko HOTS onela itzultzen du Lhande'k: «allons! ça! sus!

 voyons!». Arestian ikusi dugu Mitande jaunak dei-itz oni emandako euskal-

 itzulpena. Ni, «goazen», giputz agindu otsaz baliatu naiz.

         ZIDIE, laugarren ahapaldian jakin-erazi dugu «zerate» dela.

         ZIETZAZ, gure mintzairan «zuetzaz».

         Laugarren neurtitzeko AUHERREKI, gurean «alperrekin». ZIRADIELA, gurean

 «zeratela».

 

         IX

         Lenengo neurtitzeko «Organbidexkes» itzari buruz idazten nion Mirande

 adiskide onari: «Organbidexkes» Organbidexkatar da zalantzarik gabe, Baionarrei

 —esate baterako— «Baiones» esaten dioten bezala, baiñan, badaizpada ere zure

 baiezkoa nai nuke. Ona, M. Aiphasorhotarraren erantzuna: «ORGANBIDEXKES: leku-

 izen bati erantsiz, -es eta -(t)ar bi atzizkiek zentzu berdiña daukate; baina

 lenengoak zentzu pejorativu bat dauka askotan; adibidez, guk, «pettarrek»,

 basabürüesak deitzen diegu Basaburuko jendeei: bainan berek, beren buruak

 basabürütar-tzat dauzkate.

         Lenengo neurtitzean ere «jeiki zieneko» adizkera bitxia dakuskegu.

 Itzez-itz «jeiki zuteneko» itzuli bearko genduke, «zien» = zuten baita. Ontan

 aldatzailleak izan dute erru «zien» aktivoa eta «zi(r)en» pasivoa berdin

 oguzten baitute Zuberotarrek, baiñan, idazterakoan naitanaiezkoa da pasivoa

 «ziren» ezartzea nahaste kaltegarri au ebitatzeko. Beraz, emen «jeiki ziraneko»

 da.

         AHANEN, Arhan'en edo Arhane'n laburtua da, azken -eori izen propioak

 bereturik baitu noski gaurko Zuberotar euskalkian.

         Bigarren neurtitzeko «hanko kharriker so» itzez-itz «ango kaleei

 begira» itzuliko genduke, baiñan, benetan arritzekoa da txabolategi batean

 kaleez mintzatzea. Olerkaritzan, ordea, doitasun urriko esakerok barkagarri

 izan oi dira. Gaiñera, «kharrika» itzak zentzu bereizi bat izan dezake emen,

 alegia, Lhande'ren «chemin bordé de cloture», ots, esiz inguratutako bidea.

 Auzi ontaz onela mintzo zaigu Jon Mirande jauna: «Egia da «karrikarik»

 txaboladi batean aurkitzea gauza bitxia dala; ezen guretzat «kharrikak» bi

 zentzu auiek ditu: 1.º auzo bateko zentroa, bertan etxeak elkarren ondora

 bildurik baitaude (aitzitik, auzoko eremua, nekazarien etxeak sakabanatuta

 baitaude, «basa-bazterra» da); 2.º uri bateko kharrikak: = calles, rues (naiz

 bigarren zentzu orretan, geienetan, orain, «arrüak»... esaten dugun). Bainan ba

 liteke, zuk uste duzun bezala, Aita Lhandek daman zentzuan erabiltzen duela

 emen Etxahunek: au da, «olha» edo txabolen arteko bideak.

         BERRI GALTHO, berri eske eta azken neurtitzeko GAIAN, gure «gauan».

 

         X

         Lendabiziko neurtitzeko «eztizü lanjerik», gurean «eztu arriskurik».

 Aditza alokutivo tankeran dago.

         «Batño bat beitzian zinez ñaphürtürik» neurtitza itzultzeko asi

 gaitezen aztertuz «ñaphürtü» itzak zer esan nai duen. Aditz orren ama ÑAPHUR

 da. Itz au «gourmand, friand» (goloso, apetitoso) itzultzen du Lhande'k lenengo

 zentzuan. Bigarrenean: «bétail qui envahit le terrain d'autrui» (besteren

 lurraldetara jotzen duen aberea edo azienda). Irugarrenean: «homme qui

 recherche la femme de son prochain» (bere lagun urkoaren emaztea billatzen duen

 gizona). Zalantzarik gabe, itz au gure «lapur»en senide da eta «ñaphurra» era

 batean edo bestean lapurra da, naiz aberetan (auzo soroetan jatera sartuz) naiz

 gizasemetan (lagun urkoaren emazten ostuz). Gurean, ordea, «lapur»ek eztu

 «ñaphur»ek duen lapurketako azken matiz au aditzera ematen eta onetxegatik nere

 gixa itzuli dut. Beraz, itzez itz Bigarren neurtitza onelatsu emango genduke:

 «Battxo bat baitzuen benetan lapurturik» (gizonezko batek osturik).

         Azken neurtitzeko DIAGOU, «dago»ren forma alokutivoa da Camipon'ek

 dakarrenez.

 

Ahargo eta Kanbillu

 

                       I

 Ahargo eta Kanbillu

         Ardüra da hetan lanhu.

 Aspuidian ebili hiza dendariaren ondun?

 Gantza loditzen hasi ziok, gaxua, sabel-ondun.

 

         Ahargo ela Kanbillu,

         Maiz oi da oietan laiñu,

 Aspaldi ontan ba-daukazu jostun polit bat katigu,

 Gaixoak sabeleko gantzak loditzen asiak ditu.

 

                       II

         Barkoxe Bürgübüria,

         Aizuan Larragorria.

 Amoros batek salhatü dizü kurrunkaz bere büria:

 Zeren etzen leihoti jauzten, gaizo asto handia!

 

 Burguburua Barkoxe'n,

         Larragorria ondoren.

 Maitari bat zurrunka ari bere burua salatzen:

 Asto aundia! obe ukek saia leiotik saltatzen!

 

                       III

         Ebili naiz Oloru'en,

         Olho erosten manduen.

 Hüllantxiago merkexiago: olhua franko Barkoxe'n.

 Olho franko Barkoxe'n, hi bezalako astuen.

 

         Ibilli naiz Oloru'en,

         Olo bearrez, erosten.

 Urbilxeago merkeago «oloa» (1) franko Barkoxe'n.

 I bezalako astoentzat ditek ugari ematen.

 

 (1) Zigorra.

 

         I

         EBILI HIZA, gipuzkeraz «Ibilli al-aiz». DENDARI: garai batean ala

 esaten zitzaion Euskalerri guzian «jostuna»ri. Orra, erakusgarritzat,

 Gipuzkoa'ko kantu zaharra «Donostia'ko iru damatxo Errenteria'n DENDARI».

 Irugarren neurtitz au libre xamar eman bear izan dut puntuaren eskabidez.

         Laugarren neurtitzeko «hasi ziok», gipuzkerazko «asi zaiok» da. Au

 dala-ta, gramatikari dagokionez, «hasi ziok, gaxuari» bear luke jatorrizko

 testuan. Jon Mirande jaunak aditzera emanen digu zergatik etzuen erabilli

 Etxahun'ek forma zuzen au. «Guk ere esango genduke —dio Zuberotar Maixuak—,

 dudarik gabe, dativuarekin: «gantza loditzen hasi ziok gaixuari sabel ondun»,

 esakuna geldiunerik gabe mintzatuz. Bainan, izkuntza mintzatuan, zillegi da

 «gaixua» bi geldiuneren artean mintzatuz, Etxahunek bezala erraitea: «gantza

 loditzen hasi ziok, gaixoa, sabel ondun»; edo-ta «gaixoa, gantza loditzen hasi

 ziok sabel-ondun» edo «gantza loditzen hasi ziok sabelondun, gaixua». Gaixua,

 emen, dei-itz edo interjekzio bat baizik ez da, esakunetik aparte egon

 ditekeana; orrengatik ez du esakuneko aditzarekin lokarri tinkorik eta, beraz,

 ez du dativoan izan bearrik. Jakiña, ori izkuntza mintzatuko gertaldi bat da,

 eta ez nuke orrela estilo jasoan idatziko. Baina iduri zait emen bizitasuna

 ematen diola bertsoari».

 

         II

         Puntuaren aldatu bearrez, ez ditut itzez-itz irauli bi lenengo

 neurtitzak. «Bürgübüria» eta «Larragorria» Barkoxe'ko etxe-izenak dira.

 Larrasketa'k dio: «Bürgübüria»: cette maison n'existe plus, mais Larragorria

 est la dernière maison du bourg, à gauche dans la direction de Mauleon».

         Irugarren neurtitzean «dizü», euskalki bereko «dü»ri (gure «du»)

 dagokion alokutivo tankera da eta «kurrunkaz» gure «zurrunkaz».

 

         III

         Lenengo neurtitzean «Oloru», Biarno'ko Oloren iri aipatua dela jakin-

 erazi dezagun aurrena.

         Ahapaldi ontako bigarren neurtitza itzez-itz itzulirik, onela litzake:

 «Olo(a) erosten mandoentzat». «Hüllantxiago», gure mintzairan «urreraxeago»,

 «urbilxeago».

         Irugarren neurtitzean «olho» itza zentzu irudikorrean darabil, «Bi

 ahizpak» deritzaten bertsotan bezelaxe. Larrasketa'k bertso oarpean onela dio:

 «Olho franko: avoine; employé ici dans le sens du pluriel: «coups de baton»: le

 poète suggère que le maladroit amoureux a reçu son dû...». Zentzu oni atxikirik

 ikus dezakegu maitari edo amorante gizajoak bereak eta asto beltzarenak jaso

 zituela.

 

 


inprimatu